Các đề tài đã nghiên cứu, xuất bản phẩm

A/ CÁC ẤN PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

- Di tích lịch sử văn hóa ở Thừa Thiên Huế (2002)

- Di tích lịch sử cách mạng ở Thừa Thiên Huế (2006)

- Di tích lịch sử văn hóa ở Thừa Thiên Huế (2014)

- Di tích lịch sử ở Thừa Thiên Huế, tái bản bổ sung (2017)

B/ CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ NGHIÊN CỨU

- Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (2003)

- Nghiên cứu, thám sát khảo cổ học các Thủ phủ chúa Nguyễn ở đàng Trong (Phước Yên, Bác Vọng, Kim Long) (2007)

 Bản in]
Các bài khác
     

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác