KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ: “DI SẢN VĂN HÓA CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN A LƯỚI” VÀ BÀN GIAO TỦ SÁCH CỘNG ĐỒNG, THIẾT BỊ ÂM THANH CHO MỘT SỐ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN A LƯỚI
Cập nhật:10/10/2023 3:35:14 CH
Thực hiện các nhiệm vụ trong “Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; Sáng ngày 10/10/2023, được sự đồng ý của Sở Văn hóa- Thể thao và UBND huyện A Lưới, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới tổ chức trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới” và bàn giao Tủ sách cộng đồng, thiết bị âm thanh cho một số xã trên địa bàn huyện A Lưới

          Trưng bày chuyên đề: “Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới” gắn liền với thông điệp về bảo tồn di sản văn hóa; góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội và quá trình phát triển của vùng đất Thừa Thiên Huế nói chung, của huyện A Lưới nói riêng. Từ đó tăng cường sự hiểu biết, ý thức tôn trọng, giữ gìn về vị trí, vai trò, ý nghĩa giá trị tinh hoa các di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số sáng tạo ra trong tiến trình phát triển xã hội. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tôn tạo danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng, làm cho giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bền vững về kinh tế - văn hóa - xã hội, đó là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết trong thực tiễn hiện nay.

        Bên cạnh hoạt động trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin huyện A Lưới tổ chức bàn giao các trang thiết bị văn hóa như: Tủ sách cộng đồng, thiết bị âm thanh… phục vụ các hoạt động truyền dạy, bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện. Góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng.

        Thông qua các hoạt động ý nghĩa và hiệu quả của “Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” nói chung và địa bàn huyện A Lưới nói riêng; Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới đẩy mạnh công tác khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa các di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; đồng thờinghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phục hồi giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, lãng quên; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo, truyền dạy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ mai sau…

        Trưng bày chuyên đề mở cửa và phục vụ du khách tham quan từ ngày 10/10/2023 đến ngày 11/10/2023, tại Trung tâm sinh hoạt văn hoá cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới (đường A Vầu, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới).

Dương Vĩnh Hậu
 Bản in]

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác