KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ: “DI SẢN VĂN HÓA CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN NAM ĐÔNG” VÀ BÀN GIAO TRANG THIẾT BỊ CHO MỘT SỐ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÔNG
Cập nhật:28/09/2023 9:57:54 SA
Để thực hiện các nhiệm vụ trong “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; được sự đồng ý của Sở Văn hoá &Thể thao và UBND huyện Nam Đông, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Đông tổ chức trưng bày chuyên đề: “Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông” và bàn giao Trang thiết bị cho một số xã trên địa bàn huyện Nam Đông.

          Trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông” gắn liền với thông điệp về bảo tồn di sản văn hóa; góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội và quá trình phát triển của vùng đất Thừa Thiên Huế nói chung, của huyện Nam Đông nói riêng. Từ đó tăng cường sự hiểu biết, ý thức tôn trọng, giữ gìn về vị trí, vai trò, ý nghĩa giá trị tinh hoa các di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số sáng tạo ra trong tiến trình phát triển xã hội.

          Trưng bày chuyên đề này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hoá: Đời sống tín ngưỡng, phong tục tập quán, hoạt động sản xuất, canh tác, lễ hội, trang phục, kiến trúc,… của đồng bào các dân tộc thiểu số trên bàn huyện Nam Đông. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, thúc đẩy các mô hình du lịch cộng đồng, làm cho giá trị văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bền vững về kinh tế - văn hoá - xã hội, đó là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết trong thực tiễn hiện nay.

         Bên cạnh hoạt động trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Phòng Văn hoá và thông tin huyện Nam Đông tổ chức bàn giao các trang thiết bị văn hoá như: sách, giá sách, nhạc cụ, đạo cụ… phục vụ các hoạt động truyền dạy, bảo tồn và phát huy văn hoá phi vật thể trên địa bàn huyện. Góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá cho các đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng.

          Thông qua các hoạt động ý nghĩa và hiệu quả của “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” nói chung và địa bàn huyện Nam Đông nói riêng. Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Nam Đông đẩy mạnh công tác khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hoá các di sản văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phục hồi các giá trị văn hoá truyền thống có nguy cơ mai một, lãng quên… và về chính sách hỗ trợ đối với các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo, truyền dạy di sản văn hoá phi vật thể cho thế hệ kế cận… của các đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông trong thời gian đến.

        Trưng bày chuyên đề mở cửa và phục vụ du khách tham quan từ ngày 28/9/2023 đến ngày 29/9/2023, tại Nhà văn hoá dân tộc huyện Nam Đông (Đường Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông).

Dương Vĩnh Hậu
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác